_ESPAÑOL _ENGLISH _FRANÇAIS _DEUTSCH


 

El Notari és aquell professional del dret que, al mateix temps, ostenta la condició de funcionari públic, exercint la fe pública notarial.

 

Com a professionals del dret, el notaris s’ocupen d’indagar en la voluntat real de les persones que acudeixen a ells, per tal d’assessorar-les i informar-les (de manera imparcial) sobre els mitjans o solucions jurídiques més adients per aconseguir els seus propòsits i, si escau, redactar i autoritzar els documents públics més adequats d’acord amb la llei.

 

I, com a funcionaria públics, els notaris donen fe de l’exactitud dels fets que veu, escolta o percep amb els seus sentits, així com també de l’autenticitat de les declaracions de voluntat que facin les parts en l’instrument públic que redacti conforme les lleis, adquirint força probatòria.

 

A la secció DOCUMENTS, de la pàgina web de la nostra notaria, trobarà la informació bàsica que li sol•licitarà el notari, per a la redacció dels documents més habituals a les notaries.

 

Marc Sansalvadó es notari del Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. Te la seva notaria, i despatx professional, al carrer Tuset, número 23, 3r, 1a, de Barcelona.