_ESPAÑOL _ENGLISH _FRANÇAIS _DEUTSCH


DOCUMENTS

CONSIDERACIONS PRÈVIES:

Des de Notaria Sansalvadó l'indiquem les dades mínimes, que li sol•licitarà el Notari, per otorgar qualsevol tipus de escriptures o documents notarials a les notaries.


Les persones físiques hauran d'aportar el seu document nacional de identitat (DNI), passaport, targeta de residència i, si escau, el seu número d'identificació d'estrangers (NIE); a més faran constar el seu estat civil i, en el cas d'estar casades, el seu règim econòmic matrimonial (aquest darrer aspecte és especialment important en el cas de les compravendes, hipoteques, herències i testaments).

Quan l'atorgant sigui una persona jurídica, haurà d'aportar-se la còpia autèntica o autoritzada de l'escriptura de constitució de la societat i, si s'escau, de les seves posteriors modificacions, així com de l'escriptura o document autèntic que acrediti les facultats i durada del càrrec del seu representant.


Els Notaris son funcionaris públics al seu servei. El Notari li pot aconsellar la millor opció.


COMPRAVENTA DE INMUEBLES

Informació bàsica:
 • Títol de propietat de l'immoble que es vol transmetre. Aquest document ens permetrà obtenir les dades necessàries per tal de sol•licitar al Registre de la Propietat la informació registral de la finca i, comprovar la seva titularitat, descripció i estat de càrregues.
 • És important facilitar al Notari informació detallada sobre les càrregues i característiques urbanístiques que afectin l'immoble que es pretén transmetre.
 • Últim rebut de pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). Aquest document ens acredita el pagament de l'impost i també, quina és la seva referència cadastral, el que ens permetrà obtenir informació cadastral detallada i consultar telemàticament si existeixen deutes en el pagament de l'IBI.
 • En cas d'estar arrendat, el contracte d'arrendament.
 • Cèdula d'habitabilitat vigent.
 • És convenient a més, pel cas que l'immoble estigui integrat dins d'una comunitat de propietaris, aportar un certificat, que podrà sol•licitar a l'Administrador de la comunitat, que acrediti que no hi ha deutes amb la comunitat.
 • Pel cas que l'immoble que es transmet sigui l'habitatge habitual del venedor, es requerirà el consentiment de l'altre cònjuge o de l'altre membre de la parella de fet.
 • Preu de la compravenda i la forma de pagament, que caldrà documentar.
 • Finalment, convé tenir present que el comprador té dret a escollir lliurement el Notari que desitgi per formalitzar l'escriptura de compravenda.

HIPOTEQUES

Si té la intenció de contractar una hipoteca amb una entitat financera, li demanarem les dades d'aquesta entitat per posar-nos en contacte amb ells, per tal que ens remetin la minuta i les condicions pactades per a la redacció de la corresponent escriptura, i ens facilitin les dades dels apoderats que intervindran en la seva representació. També necessitarem els títols de propietat de la finca o finques hipotecades, l'últim rebut de l'IBI, i qualsevol altra dada o documentació que pogués ser rellevant.

CANCEL•LACIÓ D'HIPOTECA:

Informació bàsica:
 • Nota registral de la finca que grava l'hipoteca o dades suficients per poder obtenir-la des de la Notaria.
 • Dades de la hipoteca que es pretén cancel•lar.
 • Certificat de l'entitat bancària de cancel•lació administrativa o econòmica de la hipoteca.
 • Dades de l'entitat bancària per poder conèixer els apoderats que atorgaran l'escriptura de cancel•lació d'hipoteca.
 • En cas de cancel•lació d'hipoteca per caducitat, consultar a la Notaria.

HERÈNCIES:

Informació bàsica:
 • Certificat de defunció.
 • Certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat. Aquest document, que pot sol•licitar personalment o a través de la Notaria, ens permetrà conèixer si existeix o no testament.
 • En cas d'existir testament, haurà d'aportar-se còpia autèntica o autoritzada del mateix, que podrà sol•licitar directament o a través del Notari que estigués preparant l'escriptura d'herència.
 • En caso de no existir testament, qualsevol persona amb interès legítim podrà instar a un Notari del lloc on el causant tingués el seu darrer domicili, perquè atorgui, amb la presència de dos testimonis, l'Acta de declaració d'hereus abintestat (únicament pel cas que els hereus siguin descendents, ascendents o cònjuge del causant, en els altres supòsits, haurà de fer-se via judicial).
 • Certificat d'empadronament del causant.
 • Per tal de realitzar l'inventari i la valoració dels béns immobles que integren l'herència, caldrà aportar els títols de propietat, els últims rebuts de pagament de l'IBI, i informar sobre el seu estat de càrregues i/o arrendaments.
 • Per tal de poder inventariar i valorar els comptes, dipòsits, fons d'inversió, etc..., haurà d'aportar-se certificat lliurat per l'entitat bancària corresponent, acreditatiu del saldo o valor existent a la data de defunció del causant i de la seva titularitat.
 • Pel cas que el causant tingués accions o participacions en alguna societat, hauran d'aportar-se els títols de propietat o un certificat de l'òrgan d'administració d'aquella societat, que acrediti la seva titularitat i valor.
 • Pel cas que el causant tingués un vehicle, haurà d'aportar la seva fitxa tècnica.
 • Pel cas que el causant tingués subscrita alguna assegurança de vida, es requerirà certificació de l'entitat corresponent. Per tal de conèixer l'existència d'assegurances de vida, es sol•licitarà, directament o a través de la Notaria, un certificat al Registre de Contractes d'Assegurances de cobertura de defunció.
 • Factures de darrera malaltia, enterrament i funeral.
 • Documents que acreditin deutes pendents al moment de la defunció del causant, per tal de poder deduir-les de l'herència.
 • Qualsevol altre document que pugui ser rellevant per l'acreditació dels béns que integren l'herència o per la liquidació de l'Impost de Successions.

TESTAMENTS

Informació bàsica:

Informació bàsica: per tal de poder atorgar el seu testament necessitem que ens indiqui quina és la seva voluntat i la seva situació familiar, així com les seves dades personals i el seu DNI.

DECLARACIÓ D'HEREUS:

Qualsevol persona amb interès legítim podrà instar a un Notari del lloc on el causant tingués el seu darrer domicili, per tal que atorgui l'Acta de declaració d'hereus abintestat (únicament pel cas que els hereus siguin descendents, ascendents o cònjuge del causant, en els altres supòsits, haurà de fer-se via judicial).

Informació bàsica:
 • Certificat de defunció.
 • Certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, acreditatiu de que no existeix testament. Aquest document, el pot sol•licitar personalment o a través de la Notaria.
 • Certificat d'empadronament del causant.
 • Acreditar la situació familiar del causant, mitjançant l'aportació del Llibre de família, certificats del Registre Civil, sentència de separació o divorci, o qualsevol altre document que acrediti el parentesc i estat civil del causant.
 • Dades dels hereus i de les dues persones, sense interès directe en la declaració, que han de comparèixer com a testimonis en el moment de l'atorgament de l'Acta de declaració d'hereus abintestat, com a coneixedors dels fets que la motiven.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Informació bàsica:
 • Indicar quina és la denominació social escollida, juntament amb un certificat del Registre Mercantil Central, que acrediti que no existeix cap altra societat amb aquell nom. Aquest certificat el pot sol•licitar personalment o pot fer-ho la Notaria mitjançant els mitjans telemàtics habilitats.
 • Indicar quin serà el seu capital social (3.000 euros, com a mínim, per a les societats de responsabilitat limitada, i 60.000 euros com a mínim, per a les societats anònimes), i si la seva aportació serà dinerària (en aquest cas, es requerirà certificat bancari del dipòsit del diner en compte obert a nom de la pròpia societat i en data no anterior a més de dos mesos a la de l'escriptura) o no dinerària (en aquest cas, es requerirà la documentació necessària per a la seva descripció i, en cas de ser una societat anònima, un informe d'un expert independent).
 • Indicar quina serà l'activitat a la que es dedicarà la societat, per tal de poder determinar el seu objecte social.
 • Indicar quin serà el domicili social.
 • Indicar quin serà el sistema d'administració de la societat (Administrador únic, dos o més Administradors solidaris, dos o més Administradors mancomunats o un Consell d'Administració), i la identitat dels seus membres.
 • Indicar quins seran els socis de la societat i el número de participacions o accions que cadascun d'ells subscriurà.
 • Els estatuts socials, que podrà redactar directament o el Notari per vostè amb la informació que li faciliti.

ACTES SOCIETARIS

Per tal d'elevar a públic els acords socials d'una determinada companyia, com poden ser, entre d'altres, el cessament i/o nomenament de càrrecs, el trasllat del domicili social, la modificació de l'objecte social, el canvi de denominació, la modificació dels Estatuts socials, l'augment o disminució del capital social, la transformació de la societat, etc., pot contactar directament amb la Notaria i l'informarem sobre els requisits i documentació exigida en cada cas.

COMPRAVENDA D'ACCIONS O DE PARTICIPACIONS SOCIALS

Informació bàsica:
 • Dades d'identificació de la part compradora i venedora.
 • Títol de propietat de les accions o participacions socials que es pretenen transmetre.
 • Còpia de l'escriptura de constitució i de l'escriptura on constin els Estatuts vigents de la societat, per tal de comprovar si hi ha alguna limitació estatutària que pugui afectar a la transmissió (en aquest cas, l'informarem si es requereix complementàriament un certificat de l'Administració de la societat que acrediti que s'han complert les condicions estatutàries i/o que s'ha produït la renúncia de la resta de socis al seu dret d'adquisició preferent).
 • Informar sobre el valor nominal de les participacions o accions, l'estat de càrregues, el preu i la forma de pagament.

ACTES NOTARIALS

Si desitja instar al Notari per tal que estengui una Acta notarial (de presencia, de remissió de documents per correu, de notificació i requeriment, d'exhibició de coses o documents, de referència, de notorietat, de protocol•lització, de dipòsit, etc.), per deixar constància de determinats fets i/o circumstàncies que el Notari presenciï o li constin, pot contactar directament amb la Notaria.

PODERS

Informació bàsica:
 • Per poder atorgar un poder (ja sigui especial o general) necessitarem que ens indiqui quines són les facultats que vol delegar i les dades d'identificació del o dels apoderats.
 • Per atorgar un poder per a plets, necessitarem que ens indiqui els advocats i/o procuradors a favor dels qui vol atorgar el poder.

PÒLISSES

Informació bàsica:

Informació bàsica: per poder intervenir un aval, una pòlissa de leasing, de renting, de préstec o de crèdit, de penyora d'accions, de participacions socials, de fons d'inversió o de valors mobiliaris, hauran de facilitar-nos les dades de l'entitat bancària amb la que l'hagin contractat, per obtenir la informació necessària.