NOTARIA MARC SANSALVADÓ

Documents per a Tràmits Notarials a Barcelona

Des de Notaria Sansalvadó l'indiquem les dades mínimes, que li sol•licitarà el Notari, per atorgar qualsevol tipus de escriptures o documents notarials a les notaries.

 

 

Les persones físiques hauran d'aportar el seu document nacional de identitat (DNI), passaport, targeta de residència i, si escau, el seu número d'identificació d'estrangers (NIE); a més faran constar el seu estat civil i, en el cas d'estar casades, el seu règim econòmic matrimonial (aquest darrer aspecte és especialment important en el cas de les compravendes, hipoteques, herències i testaments).

Quan l'atorgant sigui una persona jurídica, haurà d'aportar-se la còpia autèntica o autoritzada de l'escriptura de constitució de la societat i, si s'escau, de les seves posteriors modificacions, així com de l'escriptura o document autèntic que acrediti les facultats i durada del càrrec del seu representant.

 

 

Els Notaris son funcionaris públics al seu servei. El Notari li pot aconsellar la millor opció.

ACTES NOTARIALS

Si desitja instar al Notari per tal que estengui una Acta notarial (de presència, de remissió de documents per correu, de notificació i requeriment, d'exhibició de coses o documents, de referència, de notorietat, de protocol•lització, de dipòsit, etc.), per deixar constància de determinats fets i/o circumstàncies que el Notari presenciï o li constin, pot contactar directament amb la Notaria.

 

PODERS

Informació bàsica:

 

Per poder atorgar un poder (ja sigui especial o general) necessitarem que ens indiqui quines són les facultats que vol delegar i les dades d'identificació del o dels apoderats.


Per atorgar un poder per a plets, necessitarem que ens indiqui els advocats i/o procuradors a favor dels qui vol atorgar el poder

 

 

ELEVACIÓ A PÚBLIC DE DOCUMENT PRIVAT

Informació bàsica

 

Si desitja elevar a públic un document o contrate privat (de compravenda, arres, arrendament, opció de compra, conveni regulador dels efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci o de la separació matrimonial de cònjuges, etc.), ens haurà de facilitar prèviament el document privat de què es tracti i les dades d'identificació dels compareixents.

 

Cal tenir en compte que si el document o contracte que s'eleva a públic tributa, haurà de liquidar l'impost corresponent.


En cas que alguna de les parts que al seu dia va subscriure el contracte privat hagués mort, consulteu amb la Notaria.

COMPRAVENDA D’IMMOBLES

Informació bàsica

 

Títol de propietat de l'immoble que es vol transmetre. Aquest document ens permetrà obtenir les dades necessàries per tal de sol•licitar al Registre de la Propietat la informació registral de la finca i, comprovar la seva titularitat, descripció i estat de càrregues.

És important facilitar al Notari informació detallada sobre les càrregues i característiques urbanístiques que afectin l'immoble que es pretén transmetre

 

Últim rebut de pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). Aquest document ens acredita el pagament de l'impost i també, quina és la seva referència cadastral, el que ens permetrà obtenir informació cadastral detallada i consultar telemàticament si existeixen deutes en el pagament de l'IBI.

 

En cas d'estar arrendat, el contracte d'arrendament.
Cèdula d'habitabilitat vigent.

 

És convenient a més, pel cas que l'immoble estigui integrat dins d'una comunitat de propietaris, aportar un certificat, que podrà sol•licitar a l'Administrador de la comunitat, que acrediti que no hi ha deutes amb la comunitat.


Pel cas que l'immoble que es transmet sigui l'habitatge habitual del venedor, es requerirà el consentiment de l'altre cònjuge o de l'altre membre de la parella de fet.

 

Preu de la compravenda i la forma de pagament, que caldrà documentar.


Finalment, convé tenir present que el comprador té dret a escollir lliurement el Notari que desitgi per formalitzar l'escriptura de compravenda

ALTRES OPERACIONS SOBRE FINQUES

Informació bàsica

 

Si desitja agrupar dues o diverses finques registrals per formar una finca registral nova o afegir una porció de finca a una altra, necessitarem informació sobre aquestes finques (títol de propietat, referència cadastral, descripció, informació gràfica o plànols), per poder atorgar l'escriptura oportuna pública d'agrupació o agregació de finques.

Si desitja fer la segregació d'una porció de finca de manera que se separi una part d'una finca registral inscrita per formar una altra finca registral nova, o bé efectuar la divisió d'una finca en dues o més porcions, formant dues o més finques registrals noves , us sol·licitarem a més de l'anterior, l'oportuna llicència municipal o certificat d'innecessaritat de llicència. Cal tenir en compte la indivisibilitat de la parcel·la determinada com a mínima a cada planejament i, en el cas de finques rústiques, només es pot practicar la divisió o segregació quan no doni lloc a parcel·les d'extensió inferior a la unitat mínima de cultiu.


Si el que desitja és atorgar la divisió d'una determinada finca en règim de propietat horitzontal, a la Notaria us indicarem la documentació i requisits necessaris per al supòsit en concret.


Si el que desitja és adaptar la cabuda d'una finca que consta al Registre de la Propietat a la realitat, us assessorarem en cada cas (excés de cabuda, disminució de cabuda o rectificació de superfície) sobre la documentació que necessitarem.

HIPOTEQUES

Informació bàsica

 

Nota registral de la finca que grava l'hipoteca o dades suficients per poder obtenir-la des de la Notaria.


Dades de la hipoteca que es pretén cancel•lar.


Certificat de l'entitat bancària de cancel•lació administrativa o econòmica de la hipoteca.


Dades de l'entitat bancària per poder conèixer els apoderats que atorgaran l'escriptura de cancel•lació d'hipoteca.


En cas de cancel•lació d'hipoteca per caducitat, consultar a la Notaria.

 

CANCEL·LACIÓ D'HIPOTECA

Informació bàsica

 

Quan un préstec o crédit hipotecari ha estat amortitzat económicament, es considera que aquest préstec o crèdit ha estat cancel·lat econòmicament o administrativament. No obstant això, perquè això accedeixi al Registre de la Propietat, caldrà atorgar una escriptura pública de cancel·lació del préstec o crédit hipotecari, en la que els apoderats del Banc o Caixa de què es tracti faran constar que el préstec o crédit han sigut totalment amortitzats, donant-se per pagats i sol·licitant la cancel·lació registral de la hipoteca.

Nota simple informativa registral de la finca que grava la hipoteca o dades suficients per poder obtenir-la des de la notaria.

 • Dades de la hipoteca que es preten cancel·lar.
 • Certificat de l'entitat bancària de cancel·lació administrativa o econòmica de la hipoteca.
 • Dades de l'entitat bancària per poder conèixer els apoderats que atorguen l'escriptura de cancel·lació d'hipoteca.

En cas de cancel·lació d'hipoteca per caducitat, consulteu amb la Notaria.


TRIBUTACIÓ: En general, la cancel·lació d'hipoteca no tributa, ja que es beneficia de l'exempció fiscal d'AJD.

SUBROGACIÓ I NOVACIÓ D'HIPOTEQUES

Información básica

 

Si lo que desitja és canviar d'entitat financera el seu préstec hipotecari per obtenir millors condicions, estaríem davant d'una subrogació de creditor. Un altre supòsit, és el de subrogació de deutor, que es produiria per exemple en el cas que el comprador d'una finca que estigui gravada amb una hipoteca, decideixi continuar amb aquesta hipoteca que va subscriure al seu dia el venedor. Finalment, parlem de novació modificativa quan per acord de l'entitat creditora i el/s deutor/s, es modifiquen les condicions d'una hipoteca. A la Notaria us indicarem la informació/documentació que necessitem per formalitzar aquestes operacions.

PÒLISSES

Informació bàsica:

 

Per poder intervenir un aval, una pòlissa de leasing, de renting, de préstec o de crèdit, de penyora d'accions, de participacions socials, de fons d'inversió o de valors mobiliaris, hauran de facilitar-nos les dades de l'entitat bancària amb la que l'hagin contractat, per obtenir la informació necessària..

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

Informació bàsica:

 

Indicar quina és la denominació social escollida, juntament amb un certificat del Registre Mercantil Central, que acrediti que no existeix cap altra societat amb aquell nom. Aquest certificat el pot sol•licitar personalment o pot fer-ho la Notaria mitjançant els mitjans telemàtics habilitats.


IIndicar quin serà el seu capital social (3.000 euros, com a mínim, per a les societats de responsabilitat limitada, i 60.000 euros com a mínim, per a les societats anònimes), i si la seva aportació serà dinerària (en aquest cas, es requerirà certificat bancari del dipòsit del diner en compte obert a nom de la pròpia societat i en data no anterior a més de dos mesos a la de l'escriptura) o no dinerària (en aquest cas, es requerirà la documentació necessària per a la seva descripció i, en cas de ser una societat anònima, un informe d'un expert independent).

 

 • Indicar quina serà l'activitat a la que es dedicarà la societat, per tal de poder determinar el seu objecte social.
 • Indicar quin serà el domicili social.
 • Indicar quin serà el sistema d'administració de la societat (Administrador únic, dos o més Administradors solidaris, dos o més Administradors mancomunats o un Consell d'Administració), i la identitat dels seus membres.
 • Indicar quins seran els socis de la societat i el número de participacions o accions que cadas cun d'ells subscriurà.
 • Els estatuts socials, que podrà redactar directament o el Notari per vostè amb la informació que li faciliti.

COMPRAVENDA D'ACCIONS O DE PARTICIPACIONS SOCIALS

Informació bàsica:

 

 

Dades d'identificació de la part compradora i venedora.
Títol de propietat de les accions o participacions socials que es pretenen transmetre.


Còpia de l'escriptura de constitució i de l'escriptura on constin els Estatuts vigents de la societat, per tal de comprovar si hi ha alguna limitació estatutària que pugui afectar a la transmissió (en aquest cas, l'informarem si es requereix complementàriament un certificat de l'Administració de la societat que acrediti que s'han complert les condicions estatutàries i/o que s'ha produït la renúncia de la resta de socis al seu dret d'adquisició preferent).


Informar sobre el valor nominal de les participacions o accions, l'estat de càrregues, el preu i la forma de pagament.

 

ACTES SOCIETARIS

Informació bàsica:

 

Per tal d'elevar a públic els acords socials d'una determinada companyia, com poden ser, entre d'altres, el cessament i/o nomenament de càrrecs, el trasllat del domicili social, la modificació de l'objecte social, el canvi de denominació, la modificació dels Estatuts socials, l'augment o disminució del capital social, la transformació de la societat, etc., pot contactar directament amb la Notaria i l'informarem sobre els requisits i documentació exigida en cada cas.

TESTAMENTS

Informació bàsica:

 

Per tal de poder atorgar el seu testament necessitem que ens indiqui quina és la seva voluntat i la seva situació familiar, així com les seves dades personals i el seu DNI.

DECLARACIÓ D'HEREUS

Qualsevol persona amb interès legítim podrà instar a un Notari del lloc on el causant tingués el seu darrer domicili, per tal que atorgui l'Acta de declaració d'hereus abintestat.

Informació bàsica:

 • Certificat de defunció.
 • Certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, acreditatiu de que no existeix testament. Aquest document, el pot sol•licitar personalment o a través de la Notaria.
 • Certificat d'empadronament del causant.
 • Acreditar la situació familiar del causant, mitjançant l'aportació del Llibre de família, certificats del Registre Civil, sentència de separació o divorci, o qualsevol altre document que acrediti el parentesc i estat civil del causant.
 • Dades dels hereus i de les dues persones, sense interès directe en la declaració, que han de comparèixer com a testimonis en el moment de l'atorgament de l'Acta de declaració d'hereus abintestat, com a coneixedors dels fets que la motiven.

HERÈNCIES

Informació bàsica

 • Certificat de defunció.
 • Certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat. Aquest document, que pot sol•licitar personalment o a través de la Notaria, ens permetrà conèixer si existeix o no testament.
 • En cas d'existir testament, haurà d'aportar-se còpia autèntica o autoritzada del mateix, que podrà sol•licitar directament o a través del Notari que estigués preparant l'escriptura d'herència..
 • En cas de no existir testament, qualsevol persona amb interès legítim podrà instar a un Notari del lloc on el causant tingués el seu darrer domicili, perquè atorgui, amb la presència de dos testimonis, l'Acta de declaració d'hereus abintestat
 • Certificat d'empadronament del causant.

 

Per tal de realitzar l'inventari i la valoració dels béns immobles que integren l'herència, caldrà aportar els títols de propietat, els últims rebuts de pagament de l'IBI, i informar sobre el seu estat de càrregues i/o arrendaments.


Per tal de poder inventariar i valorar els comptes, dipòsits, fons d'inversió, etc..., haurà d'aportar-se certificat lliurat per l'entitat bancària corresponent, acreditatiu del saldo o valor existent a la data de defunció del causant i de la seva titularitat.


Pel cas que el causant tingués accions o participacions en alguna societat, hauran d'aportar-se els títols de propietat o un certificat de l'òrgan d'administració d'aquella societat, que acrediti la seva titularitat i valor.


Pel cas que el causant tingués un vehicle, haurà d'aportar la seva fitxa tècnica.

Pel cas que el causant tingués subscrita alguna assegurança de vida, es requerirà certificació de l'entitat corresponent. Per tal de conèixer l'existència d'assegurances de vida, es sol•licitarà, directament o a través de la Notaria, un certificat al Registre de Contractes d'Assegurances de cobertura de defunció.


Factures de darrera malaltia, enterrament i funeral.
Documents que acreditin deutes pendents al moment de la defunció del causant, per tal de poder deduir-les de l'herència.
Qualsevol altre document que pugui ser rellevant per l'acreditació dels béns que integren l'herència o per la liquidació de l'Impost de Successions.

DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

Informació bàsica

 

Aquest document, permet a una persona nomenar o excluir a una o més persones perquè exerceixi/en els càrrecs tutelars (tutor, curador, etc), per al cas de no poder exercir per si mateixa la seva capacitat jurídica. En aquest document podrà incloure disposicions relatives al funcionament i al règim de protecció que pugui ser adequat, especialment pel que fa a la cura de la persona.

PARELLA ESTABLE

Informació bàsica

 

Si desitja acreditar l'existència d'una relació de parella estable o bé acreditar l'extinció d'una relació de parella estable, podreu fer-ho mitjançant l'atorgament de l'escriptura pública oportuna. A la Notaria us indicarem les dades i informació que necessitem per atorgar-la.


Tingui en compte que no poden constituir parella estable els menors d'edat no emancipats, les persones relacionades per parentiu en línia recta o col·lateral fins al segon grau, les persones casades i no separades de fet, i les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

TESTIMONIS 

Informació bàsica

 

Si desitja que el Notari realitzi un testimoni per exhibició, popularment conegut com a fotocòpia compulsada, de manera que done fe que la fotocòpia per ell obtinguda en paper timbrat notarial és idèntica al seu original, us demanarem que ens exhibeixi el document autèntic en qüestió.


Si el que desitja és que el Notari realitzi un testimoni de legitimació de firmes, és a dir, que done fe que la signatura existent en un determinat document és la d'una persona determinada, caldrà que la signatura en qüestió hagi estat posada davant el Notari, o el reconeixement fet per part del signant davant del Notari o bé que aquesta signatura sigui coneguda pel Notari.

Cal tenir en compte que no tots els documents privats poden ser objecte de testimoni o de legitimació de signatures (no podran ser-ho quan existeixi l'obligació que els actes continguts constin en document públic o bé quan no s'hagin complert les obligacions fiscals , si és el cas).

CÒPIES AUTÈNTIQUES o AUTORITZADES, o SIMPLES

Informació bàsica

 

Si desitja sol·licitar una còpia autèntica o autoritzada, o simple, d'un document que obri en el protocol del Notari o en el protocol al vostre càrrec, haureu de tenir interès legítim. En cada cas, us indicarem quina documentació o requisits són necessaris per acreditar aquest interès legítim.

Descobreix com els nostres serveis notarials et poden beneficiar.

Contacta'ns